Psykoterapi -  för privatpersoner, familjer och anställda

Psykoterapi

Om psykoterapi

Det kan finnas många orsaker till att man önskar gå i psykoterapi. Några av de områden jag arbetar med är kris- och trauma, stressrelaterad problematik, ätstörningar, ångest och oro, nedstämdhet och depression. Jag använder metoder som EMDR, KBT, psykodynamisk terapi och medveten närvaro.

Att söka en psykolog och psykologisk behandling är ibland ett beslut efter långt övervägande och ibland något som springer ur en påkommen kris. Det finns olika terapeutiska metoder som passar olika bra beroende på problematik och symtom, men även beroende på en persons unika erfarenheter och personlighet. Jag arbetar med fokus på relationer och affekt- och känslohantering eftersom min erfarenhet säger att dessa faktorer i hög grad påverkar vårt psykiska mående. Ibland är det en lösningsfokuserad, här och nu- kontakt som känns mest aktuellt. Ibland behöver samtalen pågå över längre tid och vara av en mer öppen och utforskande karaktär. Vilken väg en samtalskontakt tar sker alltid i samråd mellan mig som psykolog och dig som klient. Efter ett mer orienterande samtal så kommer jag att ge dig en bedömning och föreslå hur vi kan arbeta vidare.

Om du har varit med om något traumatiskt finns det goda terapimetoder för att få hjälp att dessa erfarenheter inte ska försvåra för Dig genom livet. EMDR är en effektiv traumabearbetningsmetod som även har visat sig hjälpsam även vid svårare fobier. Psykoterapi och psykologisk behandling handlar mycket om förtroende och en allians mellan terapeut och klient. Du ska därför inte nöja dig förrän du hittar den psykolog som du känner förtroende för!

Du är varmt välkommen att höra av dig till mig om du har frågor om någon terapimetod eller undrar vad som kan passa Dig.

Mina terapimetoder

Jag arbetar med ett flertal psykoterapeutiska metoder, däribland psykodynamisk terapi, EMDR, mentaliseringsbaserad och affektfokuserad terapi samt KBT. Den psykologiska behandlingen anpassas efter varje klients problematik och situation. Generellt har jag ett relationellt och affektfokuserat perspektiv vilket innebär att många av de psykoterapier jag bedriver utgår från hur du som klient upplever att du fungerar och mår i dina nära relationer och om det finns relationsmönster som du önskar förstå och/eller förändra. Jag fokuserar även på hur våra grundläggande behov och känslor, sk affekter, får plats i varje klients liv. När vi av olika skäl undviker känslor och behov som är viktiga för kommer ofta ångest och oro som en ovälkommen ersättning. I ett första möte får du beskriva dig själv och din livssituation och vi talar tillsammans om dina önskemål och vad som kan vara hjälpsamt ur ett behandlingsperspektiv.

Psykodynamisk terapi

Psykodynamisk psykoterapi passar för dig som önskar utforska och förstå dig själv, dina relationer och din livssituation och om dina tidigare erfarenheter fortsätter att påverka dig idag på ett sätt som du upplever som oönskat. I denna terapiform utgår man från att insikt och förståelse om sig själv och sin historia skapar möjlighet till förändring och nya val. I och med att man får möjlighet att bearbeta tidigare erfarenheter som har påverkat genom livet så skapas en större frihet i en här- och nu situation. I den psykodynamiska terapin utgår man från att psykiska symtom har en betydelse och går att förstå. Man tänker sig att symtom som ångest, oro eller depression uppstår när man inte har sätt att hantera sina relationer, livsomständigheter och känslor. Man utgår även från att vi människor har olika ”försvar” för mer smärtsamma känslor och erfarenheter. I en terapi brukar man undersöka vilka försvar en person har utvecklat genom livet och om de upplevs som hjälpsamma eller snarare kan försvåra relationer eller på arbetet.

Mentaliseringsbaserad terapi (MBT)

Mentalisering är ett begrepp som handlar om en individs förmåga att tillskriva avsikt och mening åt mänskligt beteende. Det är en förmåga som är central i mänsklig kommunikation och relationer och som formar vår förmåga att förutsäga och förstå vårt eget och andras beteende. Mentaliseringsförmåga är något som utvecklas i barndomen. Det ger barnet en mer kontinuerlig och stabil upplevelse av sig själv och gör att barnet börjar förstå andra människor bättre, eftersom det förstår att deras handlingar beror på hur de tänker och känner. Detta i sin tur gör världen mer förutsägbar och trygg. Några saker som kan försvåra utvecklingen av ett barns mentaliseringsförmåga är sådant som en medfödd känslighet, en otrygg bas (ombytlighet, opålitlighet, separationer) eller svåra erfarenheter såsom misshandel, övergrepp, försummelse. En otillräcklig mentaliseringsförmåga kan skapa psykiskt lidande och stora svårigheter i nära relationer.

Mentaliseringsbaserad terapi, MBT, är en form av psykoterapi som syftar till att öka en persons förmåga till mentalisering – det vill säga att vara uppmärksam på och kunna reflektera över egna tankar, känslor, reaktioner och motiv. I behandlingen som kan ske både individuellt och i grupp över en längre tid uppstår en relation mellan terapeuten och klienten, en form av anknytning. Denna relation gör att terapeuten och klienten kan utforska varandras sätt att uppfatta sig själva och den andra. De kan också utforska egna och den andras tankar, föreställningar, känslor och impulser. Genom detta medvetandegörande (mentalisering) av egna och andras sätt att tänka och känna kan både vuxna och ungdomar med personlighetssyndrom, steg för steg, höja sin förmåga till mentalisering och öka sin kontroll över sina egna känslor och beteende.

EMDR

EMDR är en förkortning av ”Eye Movement Desensitization and Reprocessing”. Det är en psykoterapeutisk metod som kan hjälpa dig att minska besvären efter upplevelser i det förgångna och som stör dig i vardagen. Ofta handlar dessa tidigare upplevelser om trauman av olika slag som till exempel överfall, övergrepp eller olyckshändelser. Även om traumat kanske ägde rum för länge sedan, kan du ändå komma att känna av effekterna av detta i ditt dagliga liv genom så kallade posttraumatiska symtom. Typiska symtom kan vara invaderande minnen, överväldigande känslor, mardrömmar, ångest, känslomässig avstängning, låg självkänsla eller andra svårigheter som medför en sänkt livskvalitet. EMDR syftar till att aktivera vår förmåga att hantera den påverkan som traumat har på oss idag. Metoden kan hjälpa till att minska laddningen i bilderna och känslorna som är förknippat med traumat. EMDR föregås alltid av en grundlig bedömningsprocess. Om man kommer överens att EMDR skulle vara en lämplig metod att pröva går man tillsammans igenom minnet och de känslor och tankar som är förknippade med det. Därefter sker en bearbetningsfas där man uppmärksammar en viss minnesbild, kroppsliga förnimmelser och känslor samtidigt som man använder ögonrörelser. Under bearbetningens gång använder man även olika typer av avslappnings- och stabiliseringstekniker för att minska obehaget om det skulle kännas för starkt. 

KBT

KBT passar för dig som önskar ett lösningsfokuserat arbetssätt som fokuserar på din här- och nu situation och de förändringar som du önskar. Vi arbetar strukturerat och det kräver att du kan avsätta tid mellan sessionerna för eget arbete i form av hemuppgifter som du får av mig. KBT är ett samlingsbegrepp för flera inriktningar. Man brukar tala om första, andra och tredje vågens KBT som inriktar sig olika. Den första vågen fokuserar främst på våra beteenden, den andra vågen är mer kognitivt inriktad och fokuserar bland annat på hur våra tankar om oss själva och vår omgivning påverkar oss och våra beteenden. Den tredje vågen är inspirerad av både zenbuddhism och existentiell psykoterapi och här tar man även upp existentiella frågor och värderingar såsom mening, mål och i vilken riktning du vill gå.